VAT on New Builds

dsflhasflkshflkhdsfkl/dshfkzdshfkzhdfkshfukshafuz\dc.jmcjk\zhkcjh\asluicd